Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або PDF.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); назви розділів віділені напівжирним; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

останні зміни 14.03.2024

 • Публікація статей в журналі безкоштовна.
 • Зміст статей, що направляються до редакції, повинен відповідати профілю та науково-технічному рівню журналу. Об'єм рукописів не повинен перевищувати (включаючи рисунки) для коротких повідомлень — 4, оглядових статей — 20, оригінальних статей — 12 стор. Число рисунків (включаючи а,б,…) не повинно перевищувати кількість сторінок. Новизна рукопису підтверджується фразою «Робота раніше не друкувалася».

Згідно з переліком додаткових послуг журналу, стаття, схвалена редколегією до опублікування в журналі, один із авторів якої представив до редакції копію квитанції про індивідуальну передплату на рік на наш журнал, публікується поза загальною чергою. Повний перелік додаткових послуг дивися на сайті журналу.

Стаття подається українською чи англійською мовою. Англійською мовою стаття приймається тільки в тому випадку, коли хоча б один із авторів не знає української мови. При поданні рукопису статті до комплекту документів входять:

У роздрукованому вигляді:

 • стаття без вказівки ПІБ авторів, замінених словами «Автор 1», «Автор 2», … . Назва статті та анотація мають переклад англійською мовою. Шрифт Times New Roman 12 пунктів, одинарний інтервал, поля 2 см;
 • заява («Прошу опублікувати мою (нашу) статтю /назву статті/ у журналі «Вісті вузів. Радіоелектроніка». Автори /підписи/»);
 • згода на публікацію (скачати) (див. розділ сайту журналу «Подання > Подати статтю» або обкладинку журналу) для україномовних авторів або Copyright Transfer Agreement (CTA), що надається видавництвом Allerton Press, для інших авторів (див. посилання на сайті журналу);
 • оригінал експертного висновку (для авторів України, якщо такий підрозділ існує в організації);
 • відомості про авторів, які однозначно пов'язані із зазначеними «Автор 1», «Автор 2», … на початку статті (прізвища, імена та по батькові українською та англійською мовами, вчені ступеня та звання, місця роботи та посади, адреси звичайної та електронної пошти для листування, телефони, ID ORCID);
 • ключові слова до статті українською та англійською мовами;
 • перелік скорочень та абревіатур, що використовуються у статті.

В електронному вигляді:

Електронний варіант матеріалів необхідно передати до редакції будь-яким можливим способом (дискета, cd-диск, dvd-диск, e-mail, on-line).

Перша сторінка рукопису, окрім тексту, має містити індекс статті з УДК, заголовок та анотацію (не менше 1000 знаків). Зміст статті має бути викладено лаконічно та зрозуміло для читачів, без зайвих математичних викладок (при необхідності докази складних формул, які не мають самостійного значення, можуть бути наведені у додатку). На початку статті слід коротко сформулювати постановку задачі, що розв'язується,  визначивши її актуальність та мету, а наприкінці — прикладне значення одержаних теоретичних результатів.

Рисунки подаються в тексті та окремо (формат файлів: растрові – ч/б, 300 dpi, векторні – оригінал та у форматі WMF) у двох варіантах: без написів та позначень та з написами. Ширина формул та таблиць не повинна перевищувати ширину смуги журналу.

Електронна версія може бути надіслана електронною поштою або через сайт журналу (on-line), проте стаття реєструється лише після отримання редакцією роздруківки статті, оригіналу/скана акта експертизи та згоди на публікацію. Подання матеріалів без твердої копії для авторів України можливе лише за умови використання додаткової послуги «Подання в електронному вигляді» (е-подача).

У тексті, таблицях і формулах кириличні та грецькі літери мають бути набрані прямим шрифтом, латинські літери — похилим. Виняток становлять символи операторів, що набираються прямим шрифтом, наприклад, диференціала d, оператора Лапласа p, уявної одиниці j або i, підстави натуральних логарифмів e і стандартних функцій, наприклад, cos, arctg, ln, lg, sign і т.п. У десяткових дробах ціла частина відокремлюється комою, а не точкою. Розрізняються довжиною знаки дефіс (-), знак мінус (–) і тире (—). Нумеруються ті формули, на які далі є посилання у тексті статті.

Бібліографічний список повинен відповідати черговості посилань на його позиції у тексті статті та містити назви доступних читачам літературних джерел, включаючи назви журнальних статей. У випадку, коли журнальна стаття має DOI, він також вказується. Не допускаються посилання на неопубліковані роботи, дисертації, матеріали місцевих видань та конференцій. Бібліографічний список, як і рукопис загалом, доцільно оформляти за зразком статей, що публікуються у журналі, керуючись ДСТУ 8302:2015.

Кількість раундів рецензування обмежена трьома. Перший раунд – «попередній відбір» (FC, face control) – перевірка статті за формальними ознаками, що за часмо складає до одного місяця з моменту реєстрації статті. Другий та третій раунди — безпосередньо рецензування відомими фахівцями з галузі за тематикою статті. Час одного раунду рецензування – до двох місяців. Раунди понад три можливі лише за бажанням рецензентів.

Статті, що надсилаються авторам на переробку (після рецензування), мають бути повернені до редакції у місячний строк. За незгоди з рецензентом автор представляє аргументовану відповідь для редколегії, рішення якої остаточно. У разі ненадання автором переробленого варіанта статті протягом трьох місяців з моменту відправки на переробку, стаття знімається з публікації за строком давності.

Зауваження щодо коректури (авторська верстка) мають бути направлені до редакції протягом двох тижнів.


Редакція журналу має право проводити скорочення та редагування статей. Рукописи статей авторам, зазвичай, не повертаються, відбитки не надсилаються.

Автореферати

Настоящий раздел введен по решению редакционной коллегии от 7.12.1965 г. с целью сокращения сроков публикации и в связи с большим объемом редакционного портфеля. Рефераты статей, получивших положительное заключение редколлегии, составляются автором (или по согласованию с ним) и являются самостоятельной публикацией. За автором реферированной статьи сохраняется право на опубликование полного текста статьи в другом журнале или сборнике.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.